I WEAR WHAT I NEED

  • When I need love I wear pink
  • When I need confidence I wear red
  • When I need to feel calm I wear blue
  • When I need to be left alone I wear black
  • When I need to feel happy I wear yellow
  • When I need energy I wear orange
  • When I need healing I wear green
  • When I need to feel special I wear purple
  • When I need to feel worthy I wear white

(Diane Webb 2016 webbwisdom.com)

color wear.JPG